top of page

Van de Zangcommissie

Op deze pagina vindt u het verslag van de vergaderingen van de Zangcommissie en ander belangrijk nieuws over het repertoire, nieuwe optredens en de manier waarop we de diverse nummers van het repertoire zingen.Als je op de onderstreepte tekst klikt, kun je het verslag van die datum inzien.

Wat is de Zangcommissie en wat mag en moet die commissie doen?


De Zangcommissie is een commissie van het Bestuur van Op Koers. Het Bestuur is gekozen door de Algemene Ledenvergadering en regelt en beslist veel zaken maar het Bestuur heeft alles wat te maken heeft met het zingen zelf gedelegeerd aan een Zangcommissie met mensen die deskundig zijn op dat gebied. Die commissie bestaat momenteel uit de 1e en 2e dirigent (Henk Wormeester en Ad Bismeijer) en ex-dirigent (Tijme de Boer) die tevens de secretaris van de commissie is, een vertegenwoordiger van de muzikanten die het koor begeleiden (Ferry Petersen), een koorlid (Frans Leopold) en een voorzitter (Ed Belt) die ervoor moet zorgen dat de de vergaderingen van de commissie ordelijk verlopen. Ed zorgt er ook voor dat het zangboek met alle liedjes die we zingen up to date is en maakt voor het koor aparte muziekpartituren van nieuwe liedjes die we nog niet kennen voor de bas- en de tenorstemmen.

In het Huishoudelijk Reglement van Op Koers worden de taken van de Zangcommissie als volgt beschreven:
 

Artikel 9 (Zangcommissie)

1.   Er is een zangcommissie bestaande uit:

a.   de dirigent;

b.   een muzikant, aangewezen door de muzikanten;

c.   ten minste drie en ten hoogste vijf door het bestuur aan te wijzen leden.


2.   De door het bestuur aan te wijzen leden worden benoemd voor een tijdvak van één jaar doch zijn terstond herbenoembaar. Het bestuur informeert het koor over deze benoemingen.


3.   Indien het bestuur er niet in slaagt een zangcommissie te benoemen, dan worden de taken van deze commissie waargenomen door de voorzitter, of een ander daartoe aangewezen bestuurslid, tezamen met de dirigent.


4.   De zangcommissie heeft de volgende taken:

a.   De repertoirekeuze. Daarbij bestaat de opdracht met als basis de bestaande zangbundel werken aan een geleidelijke vernieuwing naar een repertoire dat jongere generaties meer aanspreekt.

b.   Periodieke stemmentest koorleden en nieuwe koorleden. De uitvoering daarvan wordt gedelegeerd aan de dirigent. Deze ontvangt daarbij steun van door het bestuur aangewezen koorleden. Criteria: stemvastheid, aard van de stem, lengte.

b.   Het vaststellen van de programma’s voor de optredens. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke wensen van de opdrachtgever.

c.   De aankondiging en presentatie van de te zingen nummers tijdens optredens. De taak kan worden gedelegeerd aan de dirigent, een plaatsvervangend dirigent of ander koorlid.

bottom of page